Bài 4 trang 76 SGK Toán 11: Có bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số được tạo thành từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sao cho:

a) Các chữ số có thể giống nhau không?

b) Các chữ số khác nhau?

Câu trả lời

Giả sử số kết quả là

a) Vì số tạo thành các chữ số có thể lặp lại nên để đếm được số các số cần tìm, ta lập luận như sau:

– Chọn chữ số hàng đơn vị: d được chọn từ các chữ số 0, 2, 4, 6. Có 4 cách chọn.

– Chọn chữ số hàng nghìn: a có 6 cách chọn trong các chữ số 1, 2,…, 6.

– Chọn số hàng trăm: b được chọn từ bảy chữ số đã cho. Có 7 cách để chọn.

– Chọn chữ số hàng chục: c được chọn từ bảy chữ số đã cho nên cũng có 7 cách chọn.

Từ đó theo quy tắc nhân ta có: 6.7.7.4 = 1176 (số).

b) Vì các chữ số khác nhau nên các số chẵn có 4 chữ số khác nhau được tạo thành từ bảy chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gồm:

* Các số có chữ cái đơn vị bằng 0

Nếu d = 0 thì số cách chọn bộ ba abc là: = 120 (cách)

Do đó, có 120 cách khác nhau để chọn một số có bốn chữ số trong đó chữ số hàng đơn vị là số không.

* Các số trong đó chữ số hàng đơn vị là số chẵn khác 0

Nếu d ≠ 0 thì d có 3 cách chọn, a có 5 cách chọn.

Khi đã chọn a và d thì có: = 20 cách chọn bc.

Theo quy tắc nhân, ta có số các số mà d ≠ 0 và chẵn là: 3. 5. 20 = 300

Vậy theo quy tắc cộng, số các số chẵn có bốn chữ số khác nhau là:

120 + 300 = 420 (số).

a) Có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số?

b) Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số?

c, Có bao nhiêu số có năm chữ số trong đó có ít nhất hai chữ số giống nhau?

Chuyên đề: Toán lớp 5 Chuyên đề toán lớp 5 – Các bài toán về số tự nhiên và chữ số (lớp 5)

 • Giáo viên
  Trần Giáp Ngọ
  Trả lời 18/08/2014 06:59:32.

  Cảm ơn bởi mai thi ha, le Dinh hieu, và 13 người khác

  a, Xét dãy số 1000, 1002, …. 9998

  Chúng tôi thấy rằng có \ ((9998 – 1000): 2 + 1 = 4500 \)

  Vậy có 4500 số chẵn có 4 chữ số

  b, Có 5 chữ số lẻ 1, 3, 5, 7, 9. Vậy có \ (5 \ lần 5 \ lần 5 = 125 \) (số có ba chữ số đều là số lẻ)

  c, Số các số có 5 chữ số là \ (9 \ lần 10 \ lần 10 \ lần 10 \ lần 10 \)

  Bạn cần đăng nhập để xem nội dung này!

  Đăng nhập Đăng ký

  y 1000 … 99Tc \ ((9998) +1 = 50 Vậy có 400 hoặc 4 chữ số là số, 3, 9.

  • Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số?
 • Bài viết liên quan

  • a, Viết được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số mà các chữ số của nó đều là chữ số chẵn?

   b, Viết được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau mà chia hết cho 5 mà các chữ số của chúng đều là số lẻ?

  • Cho năm chữ số 0; Đầu tiên ; 2; 3; 4 . Hỏi từ năm chữ số đã cho: a) Viết được bao nhiêu số có bốn chữ số? b) Viết được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số mà chữ số hàng trăm là 2?

  • Cho năm chữ số \ (0; 1; 2; 3; 4 \). A) Có thể viết được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau từ năm chữ số đã cho? Có bao nhiêu số chẵn? b) Tìm số chẵn lớn nhất và số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số được viết từ năm chữ số đã cho.

  • Cho bốn chữ số 0; Đầu tiên ; 2; 3.a) Từ bốn chữ số đã cho có thể viết được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau? B) Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất có bốn chữ số có thể viết được từ bốn chữ số đã cho. C) Tìm số lẻ lớn nhất và số chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số có thể viết được từ bốn chữ số đã cho.

  • a) Viết số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 3

   b, Viết số có năm chữ số màtổng các chữ số của mỗi số là 3

   c, Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác không mà tổng các chữ số bằng 20

  • Viết tất cả các số có hai chữ số chia hết cho 8 liên tiếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất để được số có nhiều chữ số, rồi xóa đi một nửa các chữ số của nó để được số

   a, Người trẻ nhất

   b, Lớn nhất

  • Viết tất cả các số có hai chữ số chia hết cho 9 liên tiếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất để được số có nhiều chữ số, rồi xóa đi một nửa các chữ số của nó để được số

   a, Người trẻ nhất

   b, Lớn nhất

  • Giáo viên nghĩ ra số có năm chữ số chia hết cho 5 và mỗi số có tất cả các mặt là 1, 2, 3, 4, 5. Đoán là 12345. Đoán là 14235. Giáo viên nhận xét: “Trong số Một dự đoán, tất cả các thứ tự liên tiếp của các chữ số đều sai (1 không đứng trước 2; 2 không đứng trước 3 …) và có bốn vị trí sai trong số. Hãy đoán thì ba chữ số có vị trí đúng ”. Tìm xem cô giáo cho là số mấy?

  • Với 3786, con số này sẽ thay đổi như thế nào nếu

   a, Bỏ chữ số 6

   b, Viết thêm hai chữ 4 vào trước số

   c, Thêm một số 0 vào giữa số

   d, Thêm dấu phẩy vào giữa các chữ số 8 và 6

  Related Post

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.