Phương trình nào sau đây là phương trình của phản ứng? không Chính xác?

Oxit nào sau đây phản ứng được với nước ở điều kiện thường?

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 16,5 gam kết tủa của hai chất. Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba (OH) 2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. . Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

Dung dịch nào sau đây có pH <7.?

Sự việc nào sau đây là một thí nghiệm? không phản ứng oxi hóa khử xảy ra?

Là hai chất nào sau đây? không thể phản ứng với nhau?

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm ”

 • Cho các phát biểu sau: (1 hỗn hợp gồm fe3o4 và cu (tỉ lệ mol 1 1 tan hết trong dung dịch hcl dư))
 • Cho các phát biểu sau: (1 hỗn hợp gồm fe3o4 và cu (tỉ lệ mol 1 1 tan hết trong dung dịch hcl dư))
 • Cho các phát biểu sau: (1 hỗn hợp gồm fe3o4 và cu (tỉ lệ mol 1 1 tan hết trong dung dịch hcl dư))
 • Cho các phát biểu sau: (1 hỗn hợp gồm fe3o4 và cu (tỉ lệ mol 1 1 tan hết trong dung dịch hcl dư))
 • Cho các phát biểu sau: (1 hỗn hợp gồm fe3o4 và cu (tỉ lệ mol 1 1 tan hết trong dung dịch hcl dư))
 • Cho các phát biểu sau: (1 hỗn hợp gồm fe3o4 và cu (tỉ lệ mol 1 1 tan hết trong dung dịch hcl dư))

  Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ để được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X qua 25,52 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

  – Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất.

  Phần 2: Hoà tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol SO2 duy nhất.

  Giá trị của một

 • Cho các phát biểu sau: (1 hỗn hợp gồm fe3o4 và cu (tỉ lệ mol 1 1 tan hết trong dung dịch hcl dư))
 • Cho các phát biểu sau: (1 hỗn hợp gồm fe3o4 và cu (tỉ lệ mol 1 1 tan hết trong dung dịch hcl dư))
 • Cho các phát biểu sau: (1 hỗn hợp gồm fe3o4 và cu (tỉ lệ mol 1 1 tan hết trong dung dịch hcl dư))
 • Cho các phát biểu sau: (1 hỗn hợp gồm fe3o4 và cu (tỉ lệ mol 1 1 tan hết trong dung dịch hcl dư))

  X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no, chứa một liên kết đôi C = C; Z là este hai chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. LỜI ĐỀ NGHỊĐộ lớn của X trong E là

Xem thêm ”

Cho các phát biểu sau: (1). Có thể tan hết hỗn hợp Fe3O4 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) trong dung dịch HCl dư. (2). Sục khí CO2 dư vào dung dịch nước vôi trong thu được m gam kết tủa. (3). Khi cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2 thì xảy ra hiện tượng ăn mòn hoá học. (4). Hỗn hợp Ba và Al (có tỉ lệ mol 1: 2) tan hoàn toàn trong nước. (5). Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối tan. (6). Cho luồng khí H2 dư đi qua hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO nung nóng, thu được Fe và Cu.

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

(a) Đúng

Fe3O4 + Cu + 8HCl -> 3FeCl2 + CuCl2 + 4H2O

(b) Sai, chỉ có kết tủa Al (OH) 3

CO2 + H2O + NaAlO2 -> Al (OH) 3 + NaHCO3

CO2 dư + Ba (OH) 2 -> Ba (HCO3) 2

(c) Sai, dùng HCl sẽ tạo ra nước cứng vĩnh cửu.

(d) Đúng, Fe-Cu. điện cực

(e) Sai, bột Al tan ngay:

Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 + H2

Câu hỏi: Cho các phát biểu sau: (a) Fe. hỗn hợp3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư, (b) Nước cứng bị làm mềm bởi màng trao đổi ion, ion cứng được thay thế bằng ion không cứng. (c) Nhúng một miếng hợp kim Fe – C vào dung dịch HCl sẽ tạo ra pin điện hoá, Fe trở thành cực dương và bị oxi hoá. (d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất từ ​​quặng bôxit. (e) Hợp kim Li-Al được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hàng không. (f) Trong thép, hàm lượng C (cacbon) nằm trong khoảng từ 2 đến 5%. (g) Điện phân dung dịch NaCl (với điện cực trơ, không có màng ngăn) thu được nước Gia-ven.

Số lượng báo cáo Chính xác được

MỘT. 4.B. 6.C. 5.D. 3.

Phương pháp:
Dựa vào kiến ​​thức chương 6,7 SGK ngữ văn 12.

Hướng dẫn giải pháp:

(a) đúng, PTHH: Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4 GIỜ2O2FeCl3 + Cu → CuCl2 + 2FeCl2
(b) đúng (c) đúng vì Fe là chất khử mạnh hơn C nên trở thành cực dương và bị oxi hóa.

(d) đúng, PTH:

(e) đúng (f) sai, trong thép hàm lượng cacbon nhỏ hơn 2%

(g) đúng, PTTH:

→ có 5 câu đúng

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Đối với các câu sau

(1) Có thể tan hết hỗn hợp Fe3O4 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) trong dung dịch HCl dư.

(2) Cho dung dịch FeCl2 phản ứng với dung dịch AgNO3 dư, chất rắn thu được gồm AgCl và Ag.

(3) Hỗn hợp kim loại Al, Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(4) Hỗn hợp Na và Al2O3 (có tỉ lệ số mol là 2: 1) có thể tan hoàn toàn trong nước.

(5) Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối tan.

(6) Có thể tan hết hỗn hợp các kim loại Cu và Ag trong dung dịch KNO3 + H2SO4 loãng.

(7) Kim loại cứng nhất là W, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.

Số phát biểu đúng là

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.