Đối với nguồn điện gồm 6 pin giống nhau được kết nối với …

Câu hỏi: Cho bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau mắc nối tiếp song song, mỗi dãy gồm 3 pin mắc nối tiếp. Mỗi pin có emf E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là:

Một Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).

GỠ BỎ Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).

Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).

DỄ Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).

Câu trả lời

GỠ BỎ

– Hướng dẫn giải pháp

Phương pháp giải quyết:

Giải pháp chi tiết:

Cho bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau mắc nối tiếp song song, mỗi dãy gồm 3 pin mắc nối tiếp. Mỗi pin có emf E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 ((Ω).

– Mỗi dãy gồm 3 pin mắc nối tiếp nên suất điện động và điện trở trong của mỗi dãy là Ed = 3E = 6 (V) và rd = 3r = 3 (Ω).

– Hai bộ nối tiếp giống nhau mắc song song nên suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là Eb = Ed = 6 (V); rb = rd / 2 = 1,5 ((Ω).

Câu hỏi trên là một câu hỏi trắc nghiệm

– Đề kiểm tra cuối chương dòng điện không đổi (đề 4) có lời giải chi tiết

Vật lý lớp 11 Lớp 11 – Vật lý

Đối với bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau được kết nối trong …

Câu hỏi: Cho bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau mắc nối tiếp song song, mỗi dãy gồm 3 pin mắc nối tiếp. Mỗi pin có emf E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là:

Một Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).

GỠ BỎ Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).

Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω.

DỄ Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).

Câu trả lời

– Hướng dẫn giải pháp

Phương pháp giải quyết:

Giải pháp chi tiết:

1 bộ nguồn gồm 6 nguồn giống nhau mắc song song

Câu hỏi trên là một câu hỏi trắc nghiệm

– Đề kiểm tra cuối chương dòng điện không đổi (đề 2) có lời giải chi tiết.

Vật lý lớp 11 Lớp 11 – Vật lý

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.